Use the search field above to filter by staff name.
Dana Adams
1st Grade Teacher
(435) 586-2855
Carlynn Barton
1st Grade Teacher
(435) 586-2855
Susan Braden
4th Grade Teacher
(435) 586-2855
Brynlee Bybee
Extended Day Kindergarten Teacher
(435) 586-2855
Angela Carter
Kindergarten Teacher
(435) 586-2855
Mallorie Christensen
2nd Grade Teacher
(435) 586-2855
Amberley Culbertson
4th Grade Teacher
(435) 586-2855
Michelle Dawson
2nd Grade Teacher
(435) 586-2855
Tyler Garfield
5th Grade Teacher
(435) 586-2855
Abby Garrett
5th Grade Teacher
(435) 586-2855
Rebecca Guillen
Kindergarten Teacher
(435) 586-2855
Jesse Heath
3rd Grade Teacher
(435) 586-2855
Ashley Hedt
3rd Grade Teacher
(435) 586-2855
Bryant Jensen
3rd Grade Teacher
(435) 586-2855
Mario Johnson
4th Grade Teacher
(435) 586-2855
Megan Meachum
5th Grade Teacher
(435) 586-2855
Leslie Orton
2nd Grade Teacher
(435) 586-2855
Sherrin Rieff
1st Grade Teacher
(435) 586-2855
Ebbony Roundy
5th Grade Teacher
(435) 586-2855
Emma Slade
2nd Grade Teacher
(435) 586-2855